نیروگاه شهید بهشتی لوشان

به منظور توسعه شبکه تولید برق کشور در نيمه دوم سال 1348 قرارداد احداث دو واحد نیروگاه بخار هر یک به قدرت 120 مگاوات بنام نيروگاه منجيل منعقد و در نيمه دوم سال 1352 وارد شبكه سراسري گرديد كه بعدها بنام نيروگاه شهيد بهشتي لوشان ناميده شد